งานทุนและแนะแนว
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

ขยายระยะเวลาดำเนินการให้แก่นักศึกษาผู้กู้ยืมกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา 1/2563 (รายเก่าไม่ย้ายสถานศึกษา)

ประชาสัมพันธ์ ขยายระยะเวลาดำเนินการให้แก่นักศึกษาผู้กู้ยืมกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา
ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2563 (เฉพาะผู้กู้ยืมรายเก่าไม่ย้ายสถานศึกษา)


ประชาสัมพันธ์ สำหรับนักศึกษา 3 กลุ่มดังต่อไปนี้ ดำเนินการทุกขั้นตอนให้เสร็จสิ้นและส่งเอกสารประกอบการกู้ยืมให้เรียบร้อย ภายในวันที่ 29 – 31 กรกฎาคม 2563 ก่อนเวลา 16.00 น. หากนักศึกษาไม่ดำเนินการภายในระยะเวลาดังกล่าวจะไม่ได้รับพิจารณาให้กู้ยืมประจำปีการศึกษา 2563

     กลุ่มที่ 1 นักศึกษาผู้กู้ยืมที่ไม่ได้เข้าร่วมปฐมนิเทศก่อนการกู้ยืมเงินกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาผ่านระบบบริการงานทุนและแนะแนว (กำหนดการเดิมวันที่ 15-24 พฤษภาคม 2563 ที่ผ่านมา)

     กลุ่มที่ 2 นักศึกษาผู้กู้ยืมที่เข้าร่วมปฐมนิเทศก่อนการกู้ยืมเงินฯแล้ว แต่ไม่ได้พิมพ์เอกสารรับรองหรือพิมพ์แล้วแต่เอกสารรับรองสูญหาย ฯลฯ (กำหนดการเดิม วันที่ 15-24 พฤษภาคม 2563 และ วันที่ 24-25 มิถุนายน 2563 ที่ผ่านมา)

     กลุ่มที่ 3 นักศึกษาผู้กู้ยืมที่ไม่ได้ส่งเอกสารแบบยืนยันค่าเล่าเรียน/ค่าครองชีพและเอกสารประกอบภายในระยะเวลาที่กำหนด (กำหนดการเดิม วันที่ 22 - 30 มิถุนายน 2563 ที่ผ่านมา)

 

ผู้เผยแพร่ Admin-I
อ่าน 1816 ครั้ง