งานทุนและแนะแนว
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

รายชื่อนักศึกษากลุ่มที่ทำบันทึกขอดำเนินการล่าช้า ภาคการศึกษาที่ 1/2562 (รายเก่าไม่ย้ายสถานศึกษา)

ประชาสัมพันธ์ รายชื่อนักศึกษากลุ่มที่ทำบันทึกขอดำเนินการล่าช้า
ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2562 (ผู้กู้ยืมรายเก่าไม่ย้ายสถานศึกษา)


          ตามที่ งานทุนและแนะแนว กองพัฒนานักศึกษา ได้ดำเนินงานเกี่ยวกับกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ซึ่งมีขั้นตอนและกระบวนการในการดำเนินต่าง ๆ ตามระเบียบของกองทุนฯนั้น มีนักศึกษาที่ดำเนินการทำบันทึกขออนุญาตดำเนินการล่าช้ากว่ากำหนด ในการนี้ งานทุนและแนะแนว กองพัฒนานักศึกษา จึงขอประกาศแจ้งให้นักศึกษาที่มีรายชื่อแนบท้ายประกาศนี้ มาดำเนินการให้แล้วเสร็จ ในวันอาทิตย์ที่ 25 สิงหาคม 2562 เวลา 10.30 น. ณ ห้องงานทุนและแนะแนว อาคาร 34 ชั้น 2 หากนักศึกษาท่านใดไม่มาดำเนินการตามวันเวลาดังกล่าวข้างต้นในครั้งนี้ งานทุนและแนะแนว กองพัฒนานักศึกษาจะถือว่าท่านไม่ประสงค์จะกู้ยืมต่อไป***หมายเหตุ***

     ให้นักศึกษาเตรียมเอกสารเพื่อมาดำเนินการให้แล้วเสร็จดังนี้

     1.ใบลงทะเบียนเรียน เทอม 1/2562 พิมพ์จากเว็บไซต์มหาวิทยาลัยฯ   จำนวน 1 ฉบับ

     2.ผลการเรียนเเฉลี่ยตลอดการศึกษา/ภาคการศึกษาที่ 2/2561(เกรดเฉลี่ย 2.00 ขึ้นไป)   จำนวน 1 ฉบับ

     3.ชั่วโมงจิตอาสา 18 ชั่วโมง (ชั่วโมงต้องครบเท่านั้น)   จำนวน 1 ฉบับ

     4.กรณีเปลี่ยนชื่อ-สกุล ให้แนบใบสำคัญการเปลี่ยนชื่อ-สกุล  จำนวน 2 ฉบับ

     5.สำหรับกลุ่มที่ยังไม่ได้ส่งแบบคำขอกู้ยืมฯ ให้เตรียมแบบคำขอกู้ยืมฯพร้อมหนังสือรับรองรายได้ มาส่ง

ผู้เผยแพร่ Admin-II
อ่าน 285 ครั้ง