งานทุนและแนะแนว
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

ปฐมนิเทศนักศึกษาก่อนการกู้ยืมเงินกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ภาคการศึกษาที่ 1/2563 (รายเก่าไม่ย้ายสถานศึกษา)

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
เรื่อง ปฐมนิเทศนักศึกษาก่อนการกู้ยืมเงินกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา
ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2563 (ภาคปกติ/ภาคกศ.ปช.) สำหรับผู้กู้ยืมรายเก่าไม่ย้ายสถานศึกษา


          ด้วยงานทุนและแนะแนว กองพัฒนานักศึกษา ได้เล็งเห็นความสำคัญในกระบวนการยื่นกู้ของนักศึกษากับกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) ลักษณะที่ 1 และลักษณะที่ 2 เพื่อให้สามารถดำเนินการได้ถูกต้องสอดคล้องกับการกู้ยืมตาม พระราชบัญญัติ ปี พ.ศ. 2560 ที่ประกาศใช้ในปัจจุบัน และได้มีการปรับเปลี่ยนวิธีการขั้นตอนการยื่นกู้ตามสถานการณ์ปัจจุบันที่เกิดขึ้น
          ในการนี้ เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย และเกิดผลดี ตรงตามวัตถุประสงค์ ละเพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันที่มีการเกิดโรคระบาดโควิด-19 ดังปรากฏ งานทุนและแนะแนว กองพัฒนานักศึกษา ได้จัดให้มีการปฐมนิเทศแบบออนไลน์ผ่านระบบการให้บริการของงานทุนและแนะแนว สำหรับนักศึกษา ภาคปกติ/ภาคกศ.ปช. ที่ประสงค์กู้ยืมเงินจากกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2563 (ผู้กู้ยืมรายเก่าไม่ย้ายสถานศึกษา) เข้ารับฟังปฐมนิเทศเพื่อรับฟังคำชี้แจงทำความเข้าใจก่อนการกู้ยืม ตั้งแต่วันที่ 15-24 พฤษภาคม 2563 หากนักศึกษาท่านใดไม่เข้าร่วมปฐมนิเทศรับฟังคำชี้แจงทำความเข้าใจในครั้งนี้ งานทุนและแนะแนวจะไม่พิจารณาการดำเนินการยื่นกู้ของท่านต่อไป


ผู้เผยแพร่ Admin-I
อ่าน 19551 ครั้ง