งานทุนและแนะแนว
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

รายชื่อนักศึกษาผู้ที่ได้รับอนุมัติกู้ยืมจากกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา 1/2563 (รายใหม่และรายเก่าย้ายสถานศึกษา) (เพิ่มเติม)

ประกาศ รายชื่อนักศึกษาผู้ที่ได้รับอนุมัติกู้ยืมจากกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา
ลักษณะที่ 1 และลักษณะที่ 2 ทุกคณะ ทุกชั้นปี ภาคปกติ/กศ.ปช.
(สำหรับผู้กู้ยืมรายใหม่ และรายเก่าย้ายสถานศึกษา)
ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2563

(กลุ่มเพิ่มเติม)


          นักศึกษาผู้กู้ยืมรายใหม่และรายเก่าย้ายสถานศึกษาที่ดำเนินการส่งเอกสารเพื่อตรวจสอบคุณสมบัติและมีสถานะเสร็จสมบูรณ์ในระหว่างวันที่ 21 ก.ค. - 8 ส.ค. 2563 ให้นักศึกษาผู้กู้ยืมกลุ่มดังกล่าวที่มีรายชื่อตามประกาศนี้สามารถดำเนินการตามปฏิทินขั้นตอนการกู้ยืมตั้งแต่ขั้นตอนที่ 10 เป็นต้นไปได้ตามปกติ และให้ดำเนินการภายในระยะเวลาที่กำหนดตามปฏิทินขั้นตอนการกู้ยืม (อ่านรายละเอียดปฏิทินขั้นตอนการกู้ยืมที่ประกาศมหาวิทยาลัย เลขที่ 0365/2563 ลงวันที่ 26 มิ.ย. 2563)


ผู้กู้ยืมรายใหม่ ลักษณะที่ 1 (กยศ.เดิม)
ทุกชั้นปี ภาคปกติ/กศ.ปช.

ผู้กู้ยืมรายเก่าย้ายสถานศึกษา ลักษณะที่ 1 (กยศ.เดิม)
ทุกชั้นปี ภาคปกติ/กศ.ปช.


 

ผู้เผยแพร่ Admin-II
อ่าน 3326 ครั้ง