งานทุนและแนะแนว
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

การยืนยันสิทธิ์ขอลดค่าธรรมเนียมการศึกษา ภาคการศึกษาที่ 1/2564 (สำหรับผู้กู้ยืมทุกราย)

ประชาสัมพันธ์สำหรับนักศึกษาผู้กู้ยืมกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา

ประจำภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2564

        ตามที่ มหาวิทยาลัยประกาศให้นักศึกษายืนยันสิทธิ์ขอลดค่าธรรมเนียมการศึกษา 50% ตามมติของคณะรัฐมนตรี นั้น ซึ่งระบบเปิดให้นักศึกษายืนยันสิทธิ์ได้ระหว่าง วันที่ 23 สิงหาคม 2564 ถึง 5 กันยายน 2564 ดังนั้น สำหรับนักศึกษากองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาทุกคนจะต้องดำเนินการยืนยันรับสิทธิ์ดังกล่าวข้างต้นตามที่มหาวิทยาลัยประกาศรายละเอียดตามลิงก์ http://tabien.nrru.ac.th/nrrureg/index.php?menuid=809 หากนักศึกษาไม่ดำเนินการยืนยันรับสิทธิ์ก็จะไม่ได้รับสิทธิ์ส่วนลด50% ในครั้งนี้ และจะต้องชำระเงินค่าลงทะเบียนเรียนส่วนที่เกิดขึ้นเองต่อไป

จึงประชาสัมพันธ์มาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

ผู้เผยแพร่ Admin-I
อ่าน 1987 ครั้ง