งานทุนและแนะแนว
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

ขั้นตอน/ปฏิทินการดำเนินการกู้ยืมกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ภาคปกติ/ภาคกศ.ปช. ภาคการศึกษาที่ 1/2566 รายใหม่และรายเก่าย้ายสถานศึกษา) (ฉบับที่ 2)

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

เรื่อง ขั้นตอนการดำเนินการกู้ยืม/ปฏิทินการดำเนินการกู้ยืมกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา

สำหรับผู้กู้ยืมทุกลักษณะ ทุกคณะ ทุกชั้นปี ภาคปกติ/ภาคกศ.ปช. ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2566

(เฉพาะผู้กู้ยืมรายใหม่และรายเก่าย้ายสถานศึกษา)

(ฉบับที่ 2)

-------------------------------------------------

       ตามที่ นักศึกษาผู้กู้ยืมเงินกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (ผู้กู้ยืมรายใหม่และรายเก่าย้ายสถานศึกษา) ได้ดำเนินการยื่นคำขอกู้ยืมผ่านระบบ (Digital Student Loan Fund System : DSL) ตามประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา เลขที่ 9900/2566 ลงวันที่ 12 กรกฎาคม 2566 นั้น ปัจจุบันได้รับพิจารณาอนุมัติให้กู้ยืมเงินจากกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาแล้ว (ตามรายชื่อที่แนบมาพร้อมนี้) ดังนั้น เพื่อให้นักศึกษาผู้กู้ยืมที่ได้รับอนุมัติการให้กู้ยืมเงินดำเนินการตามขั้นตอนได้อย่างถูกต้องแล้วเสร็จ และเป็นไปตามระเบียบของกองทุนฯ จึงให้นักศึกษาดำเนินการตามรายละเอียดขั้นตอน วัน เวลา ดังเอกสารที่แนบท้ายมาพร้อมประกาศฉบับนี้

ผู้เผยแพร่ Admin-II
อ่าน 9242 ครั้ง