งานทุนและแนะแนว
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

ปฏิทินและขั้นตอนการดำเนินการกู้ยืม (กลุ่มดำเนินการล่าช้า) ภาคการศึกษาที่ 2/2566

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
เรื่อง ปฏิทินและขั้นตอนการดำเนินการกู้ยืม กลุ่มดำเนินการล่าช้า
สำหรับนักศึกษาภาคปกติ/ภาคกศ.ปช. ทุกลักษณะ ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2566
ผู้กู้ยืมทุกราย
-------------------------------------------------

         ตามที่ งานทุนและแนะแนว กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ได้ดำเนินภารกิจที่เกี่ยวกับการให้บริการกู้ยืมเงินกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ประจำภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2566 เสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้วนั้น พบว่ายังมีนักศึกษาผู้กู้ยืมบางส่วนที่ประสงค์ จะขอดำเนินการกู้ยืม แต่ไม่ได้ดำเนินการตามขั้นตอนที่กำหนด รวมทั้งไม่ได้ดำเนินการภายในระยะ วลาที่กำหนดตามประกาศของมหาวิทยาลัย

         ดังนั้น งานทุนและแนะแนว กองพัฒนานักศึกษา จึงกำหนด ปฏิทินการดำเนินการกู้ยืมสำหรับนักศึกษาผู้กู้ยืมกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา กลุ่มดำเนินการล่าช้า ทั้งนี้ ให้นักศึกษาดำเนินการโดยอ้างอิงจากปฏิทินการดำเนินการกู้ยืมฉบับนี้และดำเนินการทุกขั้นตอนให้เสร็จสิ้นภายในระยะเวลาที่กำหนด 

 

ผู้เผยแพร่ Admin-II
อ่าน 1410 ครั้ง