งานทุนและแนะแนว
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

ปฏิทินการดำเนินการและขั้นตอนการกู้ยืมเงินสำหรับผู้กู้ยืม ภาคการศึกษาที่ 1/2563 (ฉบับเพิ่มเติม) (รายใหม่และรายเก่าย้ายสถานศึกษา)

ประกาศ ปฏิทินการดำเนินการและขั้นตอนการกู้ยืมเงินจากกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา 
ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2563 ภาคปกติ/ภาคกศ.ปช.
สำหรับผู้กู้ยืมรายใหม่และรายเก่าย้ายสถานศึกษา
(ฉบับต่อเนื่อง)


           ด้วยงานทุนและแนะแนว กองพัฒนานักศึกษา จะต้องดำเนินงานตามภารกิจที่เกี่ยวข้องสอดคล้องกับการให้กู้ยืมจากกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา(สำหรับผู้กู้ยืมรายใหม่ และผู้กู้ยืมรายเก่าย้ายสถานศึกษา)ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2563นั้นเพื่อให้การดำเนินการเป็นไปด้วยความเรียบร้อยถูกต้องตามระเบียบ ครบถ้วนตามกระบวนการให้กู้ยืมเงินของกองทุนฯ และเกิดผลดีต่อตัวนักศึกษาที่ประสงค์กู้ยืม ในการนี้งานทุนและแนะแนว กองพัฒนานักศึกษา จึงกำหนดปฏิทินการดำเนินการและขั้นตอนการกู้ยืมเงินจากกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ที่จะต้องดำเนินการต่อเนื่องจากประกาศเลขที่ 358/2563 ลงวันที่ 15 มิถุนายน 2563 ที่ผ่านมาแล้วนั้น ตามรายละเอียดที่แนบมาพร้อมนี้ 

ผู้เผยแพร่ Admin-II
อ่าน 17312 ครั้ง