งานทุนและแนะแนว
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

ขั้นตอน/ปฏิทินการดำเนินการกู้ยืมกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ภาคปกติ/ภาคกศ.ปช. ภาคการศึกษาที่ 1/2566 (รายใหม่และรายเก่าย้ายสถานศึกษา) เฉพาะสาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย (ฉบับต่อเนื่อง)

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
เรื่อง ขั้นตอนการดำเนินการกู้ยืม/ปฏิทินการดำเนินการกู้ยืมกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา
สำหรับนักศึกษาภาคปกติ/ภาคกศ.ปช. ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2566
(เฉพาะผู้กู้ยืมรายใหม่และผู้กู้ยืมรายเก่าย้ายสถานศึกษา)
เฉพาะสาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย ฉบับต่อเนื่อง

          ตามที่ นักศึกษาผู้กู้ยืมเงินกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (ผู้กู้ยืมรายใหม่และรายเก่าย้ายสถานศึกษา) เฉพาะสาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย ได้ดำเนินการยื่นคำขอกู้ยืมผ่านระบบ (Digital Student Loan Fund System : DSL) นั้น ซึ่งปัจจุบันนักศึกษาที่ยื่นคำขอกู้ยืมได้รับพิจารณาอนุมัติให้กู้ยืมเงินจากกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาแล้ว ดังนั้น เพื่อให้นักศึกษาผู้กู้ยืมที่ได้รับอนุมัติการให้กู้ยืมเงินดำเนินการตามขั้นตอนได้อย่างถูกต้องแล้วเสร็จ และเป็นไปตามระเบียบของกองทุนฯ จึงให้นักศึกษาดำเนินการตามรายละเอียดขั้นตอน วัน เวลา ดังเอกสารที่แนบท้ายมาพร้อมประกาศฉบับนี้

ผู้เผยแพร่ Admin-II
อ่าน 2618 ครั้ง