งานทุนและแนะแนว
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

หนังสือขอความอนุเคราะห์รับรองลายมือชื่อผู้ค้ำประกัน ภาคการศึกษาที่ 1/2562 (รายใหม่และรายเก่าย้ายสถานศึกษา)

หนังสือขอความอนุเคราะห์รับรองลายมือชื่อผู้ค้ำประกัน
เพื่อใช้ประกอบการทำสัญญากู้ยืมเงินจากองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา
ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2562 ภาคปกติและภาคกศ.ปช.
(สำหรับผู้กู้ยืมรายใหม่ และรายเก่าย้ายสถานศึกษา)


ผู้เผยแพร่ Admin-II
อ่าน 234 ครั้ง