งานทุนและแนะแนว
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

ปฏิทินการกู้ยืมเงินกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ภาคการศึกษาที่ 1/2562 (รายใหม่และรายเก่าย้ายสถานศึกษา)

ประกาศ ปฏิทินการกู้ยืมเงินกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2562
(สำหรับผู้กูืยืมรายใหม่และรายเก่าย้ายสถานศึกษา) 


          ด้วยงานทุนและแนะแนว กองพัฒนานักศึกษา จะต้องดำเนินงานตามภารกิจที่เกี่ยวข้องสอดคล้องกับการให้กู้ยืมจากกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (สำหรับผู้กู้ยืมรายใหม่ และผู้กู้ยืมรายเก่าย้ายสถานศึกษา) ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2562 นั้น เพื่อเป็นการเตรียมการคัดกรองตรวจสอบคุณสมบัติของนักศึกษาที่มีความประสงค์กู้ยืมเงิน และให้การดำเนินการเป็นไปด้วยความเรียบร้อย และถูกต้องตามระเบียบ ครบถ้วนตามกระบวนการให้กู้ยืมเงินของกองทุนฯ และเกิดผลดีต่อตัวนักศึกษาที่ประสงค์กู้ยืม ดังนั้น ่งานทุนและแนะแนว กองพัฒนานักศึกษา จึงกำหนดแนวปฏิบัติ รายละเอียดตามเอกสารด้านล่างนี้  

ผู้เผยแพร่ Admin-II
อ่าน 308 ครั้ง