งานทุนและแนะแนว
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

รายชื่อนักศึกษาผู้กู้ยืมกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ที่ธนาคารดำเนินการโอนเงินค่าเล่าเรียนนักศึกษาให้สถานศึกษาเรียบร้อยเเล้ว ประจำภาคการศึกษาที่ 2/ 2564 ทุนกู้ยืมฯ ลักษณะที่ 1 (งวดที่ 9-10) ทุนกู้ยืมฯ ลักษณะที่ 2 (งวดที่ 10-11 )

ประชาสัมพันธ์ รายชื่อนักศึกษาผู้กู้ยืมกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา
ที่ธนาคารดำเนินการโอนเงินค่าเล่าเรียนนักศึกษาให้สถานศึกษาเรียบร้อยเเล้ว
​​

                                   ประจำภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2564  ทุนกู้ยืมฯ ลักษณะที่ 1 (งวดที่ 9-10  ) และ ทุนกู้ยืมฯ ลักษณะที่ 2 (งวดที่ 10-11 )


ประจำภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2564 

ทุนกู้ยืมฯ ลักษณะที่ 1 (งวดที่ 9-10  ) 

ผู้กู้ยืมลักษณะที่ 1

ธนาคารกรุงไทย งวดที่ 9

ธนาคารอิสลาม งวดที่ 10

 

ทุนกู้ยืมฯ ลักษณะที่ 2 (งวดที่ 10-11  ) 

ผู้กู้ยืมลักษณะที่ 2 

ธนาคารกรุงไทย งวดที่ 10

ธนาคารอิสลาม งวดที่ 11

 

หมายเหตุ : รายชื่อที่ประกาศนี้เป็นรายชื่อที่ธนาคารโอนเงินค่าเล่าเรียนให้กับมหาวิทยาลัยแล้ว เมื่อมหาวิทยาลัยดำเนินการโอนเงินคืนให้กับนักศึกษา (กรณีนักศึกษาที่สำรองจ่ายค่าเล่าเรียน) จะมีประกาศประชาสัมพันธ์ให้นักศึกษาทราบอีกครั้ง

ผู้เผยแพร่ Admin-I
อ่าน 628 ครั้ง