งานทุนและแนะแนว
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

รายชื่อและลำดับการส่งเอกสาร ทุกคณะ ทุกชั้นปี ภาคปกติ/กศ.ปช. ภาคการศึกษาที่ 1/2562 (รายเก่าไม่ย้ายสถานศึกษา)

ประกาศรายชื่อและลำดับการส่งแบบคำขอกู้ยืมและลงนามแบบยืนยันฯ
สำหรับนักศึกษาผู้กู้ยืมรายเก่าไม่ย้ายสถานศึกษา ทุกคณะ ทุกชั้นปี ภาคปกติและภาคกศ.ปช.
กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ลักษณะที่ 1 และลักษณะที่ 2
ประจำภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2562


หมายเหตุ
*วันและเวลาในการส่งแบบคำขอกู้และลงนามฯ ให้นักศึกษาอ่านเพิ่มเติมใน ประกาศ เลขที่ 242/2562 ลงวันที่ 3 พฤษภาคม 2562
**นักศึกษาที่บันทึกแบบคำขอกู้ยืมฯหลังจากวันที่ 1 มิถุนายน 2562 จะไม่มีรายชื่อในประกาศนี้
**กรณีไม่มีรายชื่อ นักศึกษาสามารถลงชื่อเพิ่มเติมในวันที่ส่งเอกสาร

ผู้เผยแพร่ Admin-II
อ่าน 264 ครั้ง