งานทุนและแนะแนว
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

ปฏิทินและขั้นตอนการดำเนินการกู้ยืม เฉพาะนักศึกษาผู้กู้ยืมกลุ่มดำเนินการล่าช้า (สำหรับผู้กู้ยืมรายใหม่ รายเก่าย้ายสถานศึกษา และรายเก่าไม่ย้ายสถานศึกษา ภาคการศึกษา ที่ 1/ 2564

ประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
เรื่อง ปฏิทินและขั้นตอนการดำเนินการกู้ยืม เฉพาะนักศึกษาผู้กู้ยืมกลุ่มดำเนินการล่าช้า
สำหรับนักศึกษาภาคปกติ/ภาคกศ.ปช. ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2564
(สำหรับผู้กู้ยืมรายใหม่ รายเก่าย้ายสถานศึกษา และรายเก่าไม่ย้ายสถานศึกษา )

            ตามที่งานทุนและแนะแนว กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ได้ดำเนินภารกิจที่เกี่ยวกับการให้บริการกู้ยืมเงินกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา สำหรับนักศึกษาผู้กู้ยืมรายใหม่ รายเก่าย้ายสถานศึกษา และรายเก่าไม่ย้ายสถานศึกษา ประจำภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2564 รวมจำนวนทั้งสิ้น 3,102 ราย เสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้วนั้น พบว่ายังมีนักศึกษาผู้กู้ยืมบางส่วนที่ประสงค์จะขอดำเนินการกู้ยืม แต่ไม่ได้ดำเนินการตามขั้นตอนที่กำหนด รวมทั้งไม่ได้ดำเนินการภายในระยะเวลาที่กำหนดตามประกาศ/ประชาสัมพันธ์ของมหาวิทยาลัย

             งานทุนและแนะแนว กองพัฒนานักศึกษา จึงกำหนด ปฏิทินการดำเนินการกู้ยืม สำหรับนักศึกษาผู้กู้ยืมกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (รอบขยายระยะเวลา) สำหรับผู้กู้ยืมรายใหม่ รายเก่าย้ายสถานศึกษา และรายเก่าไม่ย้ายสถานศึกษา กลุ่มดำเนินการล่าช้า โดยนักศึกษาที่ประสงค์จะกู้ยืมจะต้องดาวน์โหลดหนังสือแจ้งความประสงค์ขอดำเนินการสำหรับกลุ่มดำเนินการล่าช้า และเพื่อให้สอดคล้องตามปฏิทินของกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาที่ได้ขยายระยะเวลาการดำเนินการกู้ยืมเพิ่มเติม ทั้งนี้ ให้นักศึกษาดำเนินการโดยอ้างอิงจากปฏิทินการดำเนินการกู้ยืมฉบับนี้และดำเนินการทุกขั้นตอนให้เสร็จสิ้นภายในระยะเวลาที่กำหนด 

 

ผู้เผยแพร่ Admin-I
อ่าน 3856 ครั้ง