งานทุนและแนะแนว
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

การตรวจสอบสถานะผู้กู้ยืมในระบบ ทุกคณะ ทุกชั้นปี ภาคปกติ/กศ.ปช. ภาคการศึกษาที่ 1/2562 (รายเก่าไม่ย้ายสถานศึกษา)

ประชาสัมพันธ์ การตรวจสอบสถานะผู้กู้ยืมในระบบสำหรับนักศึกษากองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา
ลักษณะที่ 1 และลักษณะที่ 2 ภาคปกติ/ภาค กศ.ปช. ทุกคณะ ทุกชั้นปี
ประจำภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2562


          สำหรับนักศึกษากองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ลักษณะที่ 1 และลักษณะที่ 2 ภาคปกติ/ภาค กศ.ปช. ทุกคณะทุกชั้นปี ให้นักศึกษาเข้าไปตรวจสอบสถานะการกู้ยืมประจำภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2562 ในระบบ e-studentloan และระบบบริการการศึกษา ตามรายละเอียด ดังนี้


ผู้เผยแพร่ Admin-II
อ่าน 272 ครั้ง