งานทุนและแนะแนว
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

การเปิดบัญชีธนาคาร สำหรับผู้กู้ยืมรายใหม่และรายเก่าย้ายสถานศึกษา ภาคการศึกษาที่ 1/2566

ประชาสัมพันธ์สำหรับนักศึกษาผู้กู้ยืมกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา
การเปิดบัญชีธนาคาร (สำหรับผู้กู้ยืมรายใหม่และรายเก่าย้ายสถานศึกษา)
ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2566

          สำหรับนักศึกษาผู้กู้ยืมรายใหม่และรายเก่าย้ายสถานศึกษาที่มีสถานะคำขอกู้ยืมอยู่ระหว่างพิจารณาอนุมัติและสถานะคำขอกู้ยืมได้รับการอนุมัติจากกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ให้นักศึกษาดำเนินการเปิดบัญชีธนาคารฉบับใหม่ ในวันที่ 29  - 31 สิงหาคม 2566 ณ อาคารศูนย์รวมกิจการนักศึกษา (อาคาร 34 ชั้น 2) บริเวณด้านหน้าห้องงานทุนและแนะแนว  

สิ่งที่ต้องเตรียมมาในวันเปิดบัญชีธนาคาร

1. บัตรประจำตัวประชาชนฉบับจริง  2. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน 1 ฉบับ

***หลังจากเปิดบัญชีเสร็จสิ้น ให้นักศึกษาเข้ามาติดต่อรับสมุดบัญชี ในวันที่ 14 – 15 กันยายน 2566 ตั้งแต่เวลา 09:00 – 15:30 น. ณ อาคารศูนย์รวมกิจการนักศึกษา (อาคาร 34 ชั้น 2)

ผู้เผยแพร่ Admin-II
อ่าน 1789 ครั้ง