งานทุนและแนะแนว
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

ปฐมนิเทศนักศึกษาผู้กู้ยืมก่อนการกู้ยืมเงินกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา 2/2565 ผู้กู้ยืมทุกราย

การเข้าปฐมนิเทศนักศึกษาผู้กู้ยืมก่อนการกู้ยืมเงินกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา

ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2565

สำหรับผู้กู้ยืมทุกราย ภาคปกติ/ภาคกศ.ปช. ทุกคณะ ทุกชั้นปี

นักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาผู้กู้ยืมก่อนการกู้ยืม ผ่านระบบ Zoom Meeting ในวันที่ 17 ธันวาคม 2565
>>คณะครุศาสตร์ เริ่มเวลา 08:40 - 09:00 น.
Join Zoom Meeting https://zoom.us/j/96500614427?pwd=TFlpSmdFVzhvTVZ1NURzcE1IRG1OQT09  Meeting ID: 965 0061 4427 Passcode: 123456
>>คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ และคณะสาธารณสุขศาสตร์ เริ่มเวลา 10:40 - 11:00 น.
Join Zoom Meeting https://zoom.us/j/93314387535?pwd=VW4yTS8wcHA1V0pWcWo2VGZFK1FkZz09 Meeting ID: 933 1438 7535 Passcode: 123456
>>คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, คณะวิทยาการจัดการ, คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม, พยาบาลศาสตร์ เริ่มเวลา 13:10 - 13:30 น.
Join Zoom Meeting https://zoom.us/j/95300184720?pwd=dDRRckxnWERndWtvYTlQR09QZE43Zz09 Meeting ID: 953 0018 4720 Passcode: 123456

ผู้เผยแพร่ Admin-II
อ่าน 885 ครั้ง