งานทุนและแนะแนว
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

แจ้งข้อมูลข่าวสารการดำเนินการกู้ยืมเงินกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา สำหรับผู้กู้ยืมรายเก่าไม่ย้ายสถานศึกษา ภาคการศึกษาที่ 1/2564

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
เรื่อง แจ้งข้อมูลข่าวสารการดำเนินการกู้ยืมเงินกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา
สำหรับนักศึกษาภาคปกติ/ภาคกศ.ปช. ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2564
(สำหรับผู้กู้ยืมรายเก่าไม่ย้ายสถานศึกษา)

 

ตามที่ งานทุนและแนะแนว กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ได้ดำเนินงานตามภารกิจ ที่เกี่ยวกับการให้กู้ยืมจากกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา(สำหรับผู้กู้ยืมรายเก่าไม่ย้ายสถานศึกษา) เพื่อเป็นการแจ้งข้อมูลข่าวสารความคืบหน้าสำหรับการดำเนินการให้กับนักศึกษาได้รับทราบ และดำเนินการแก้ไขสำหรับในส่วนที่ไม่สมบูรณ์ จึงขอแจ้งข้อมูลรายละเอียดการดำเนินการดังนี้

 


 

ผู้เผยแพร่ Admin-I
อ่าน 3450 ครั้ง