งานทุนและแนะแนว
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

รายชื่อนักศึกษาผู้กู้ยืมกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาที่มหาวิทยาลัยได้โอนเงินคืนนักศึกษา ที่สำรองจ่ายเงินค่าลงทะเบียนเรียนแล้ว ภาคการศึกษาที่ 1/2564 ลักษณะที่ 1 งวดที่ 27 และภาคการศึกษาที่ 2/2565 ลักษณะที่ 1 งวดที่ 1-2,4 ลักษณะที่ 2 งวดที่ 3

ตรวจสอบรายชื่อนักศึกษาที่มหาวิทยาลัยได้โอนเงินคืนให้กับนักศึกษากรณีที่สำรองจ่ายค่าเล่าเรียน ประจำภาคการศึกษาที่ 1/2564 และ 2/2565

                                                   ประจำภาคการศึกษาที่ 1/2564

 1.1 กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (ลักษณะที่ 1) งวดที่ 27

ผู้กู้ยืมลักษณะที่ 1

ธนาคารอิสลาม งวดที่ 27

   

 

 

  ประจำภาคการศึกษาที่ 2/2565

 

 1.1 กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (ลักษณะที่ 1) งวดที่ 1-2,4

ผู้กู้ยืมลักษณะที่ 1

ธนาคารอิสลาม งวดที่ 1

   

  ธนาคารกรุงไทย งวดที่ 2,4

 

 1.2 กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (ลักษณะที่ 2) งวดที่ 3

ผู้กู้ยืมลักษณะที่ 2

 ธนาคารกรุงไทย งวดที่ 3

   

 

 

หมายเหตุ :นักศึกษากองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา(ลักษณะที่ 1 และ ลักษณะที่ 2)ที่กู้ยืมทุนฯ กับธนาคารอิสลามทางธนาคารจะหักค่าธรรมเนียม 15 บาท และธนาคารกรุงไทยทางธนาคารจะหักค่าธรรมเนียม 8 บาท

 

 

                                                                                      
 

ผู้เผยแพร่ Admin-Web
อ่าน 484 ครั้ง