งานทุนและแนะแนว
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

รายชื่อนักศึกษากองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กลุ่มผู้กู้ยืมรายเก่าไม่ย้ายสถานศึกษา) ที่มหาวิทยาลัยได้โอนเงินคืนนักศึกษาที่นักศึกษาสำรองจ่ายค่าเล่าเรียน ภาคการศึกษาที่ 1/2566 ลักษณะที่ 1 งวดที่ 1-3 ลักษณะที่ 2 งวดที่ 1,3 และลักษณะที่ 3 งวดที่ 1

ตรวจสอบรายชื่อนักศึกษาที่มหาวิทยาลัยได้โอนเงินคืนให้กับนักศึกษากรณีที่สำรองจ่ายค่าเล่าเรียน ประจำภาคการศึกษาที่ 1/2566

-รายชื่อนักศึกษาที่สำรองจ่ายค่าเล่าเรียน และมหาวิทยาลัยได้โอนเงินคืนนักศึกษาแล้ว

 1.1 กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (ลักษณะที่ 1) งวดที่ 1-3

 1.2 กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (ลักษณะที่ 2) งวดที่ 1-3

 1.3 กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (ลักษณะที่ 3) งวดที่ 1

      - นักศึกษากองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา(ลักษณะที่ 1 ลักษณะที่ 2 และลักษณะที่ 3)ที่กู้ยืมกับธนาคารกรุงไทยทางธนาคารจะหักค่าธรรมเนียม 8 บาท และธนาคารอิสลามทางธนาคารจะหักค่าธรรมเนียม 15 บาท

                                                                                        

ผู้กู้ยืมลักษณะที่ 1

ธนาคารกรุงไทย งวดที่ 1,3

 

   

       ธนาคารอิสลาม งวดที่ 2

 

ผู้กู้ยืมลักษณะที่ 2

        ธนาคารกรุงไทย งวดที่ 1,3

 

 

 

ผู้กู้ยืมลักษณะที่ 3

        ธนาคารกรุงไทย งวดที่ 1

 

 

ผู้เผยแพร่ Admin-I
อ่าน 1901 ครั้ง