งานทุนและแนะแนว
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

การรายงานตัวและเข้าร่วมรับฟังวีดีโอปฐมนิเทศก่อนการกู้ยืม สำหรับนักศึกษาที่ทำบันทึกข้อความก่อนวันที่ 9 พฤศจิกายน 2562 (รายเก่าไม่ย้ายสถานศึกษา)

ประกาศ ให้นักศึกษาที่มีรายชื่อตามประกาศมารายงานตัวและเข้าร่วมรับฟังวีดีโอปฐมนิเทศก่อนการกู้ยืม


           ตามที่ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ได้จัดปฐมนิเทศนักศึกษาก่อนการกู้ยืม ประจำภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2562 ในวันที่ 9 พฤศจิกายน 2562 ที่ผ่านมานั้น มีนักศึกษาบางกลุ่มที่ไม่ได้เข้าร่วมรับฟังปฐมนิเทศ ดังนั้น จึงประกาศให้นักศึกษาที่มีรายชื่อ (ตามเอกสารแนบ) มารายงานตัวและเข้าร่วมรับฟังวีดีโอ ปฐมนิเทศ ในวันเสาร์ที่ 7 ธันวาคม 2562 เวลา 13.00 น. ณ งานทุนและแนะแนว อาคารศูนย์รวมกิจการนักศึกษา (อาคาร 34 ชั้น 2) (กลุ่มทำบันทึกข้อความอนุญาตก่อนวันที่ 9 พฤศจิกายน 2562)


 

ผู้เผยแพร่ Admin-II
อ่าน 253 ครั้ง