งานทุนและแนะแนว
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

รายชื่อนักศึกษาผู้กู้ยืมกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ที่ธนาคารดำเนินการโอนเงินค่าเล่าเรียนนักศึกษาให้สถานศึกษาเรียบร้อยเเล้ว ประจำภาคการศึกษาที่ 1/2564 ทุนกู้ยืมฯ ลักษณะที่ 1 (งวดที่ 23) ประจำภาคการศึกษาที่ 2/ 2564 ทุนกู้ยืมฯ ลักษณะที่ 1 (งวดที่ 6 ) ทุนกู้ยืมฯ ลักษณะที่ 2 (งวดที่ 7 ) และทุนกู้ยืมฯ ลักษณะที่ 3 (งวดที่ 5)

ประชาสัมพันธ์ รายชื่อนักศึกษาผู้กู้ยืมกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา
ที่ธนาคารดำเนินการโอนเงินค่าเล่าเรียนนักศึกษาให้สถานศึกษาเรียบร้อยเเล้ว

 ​ประจำภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2564 ทุนกู้ยืมฯ ลักษณะที่ 1 (งวดที่23) ​​

ประจำภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2564  ทุนกู้ยืมฯ ลักษณะที่ 1 (งวดที่ 6  )  ทุนกู้ยืมฯ ลักษณะที่ 2 (งวดที่ 7 ) และทุนกู้ยืมฯ ลักษณะที่ 3 (งวดที่ 5) 

 

​ประจำภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2564 

ทุนกู้ยืมฯ ลักษณะที่ 1 (งวดที่ 23) 

ผู้กู้ยืมลักษณะที่ 1

ธนาคารกรุงไทย งวดที่ 23

 

 

ประจำภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2564 

ทุนกู้ยืมฯ ลักษณะที่ 1 (งวดที่ 6  ) ทุนกู้ยืมฯ ลักษณะที่ 2 (งวดที่ 7 ) และทุนกู้ยืมฯ ลักษณะที่ 3 (งวดที่ 5)

 

ผู้กู้ยืมลักษณะที่ 1

ธนาคารกรุงไทย งวดที่ 6

 

 

ผู้กู้ยืมลักษณะที่ 2 

ธนาคารกรุงไทย งวดที่ 7

 

 

 

ผู้กู้ยืมลักษณะที่ 3

ธนาคารกรุงไทย งวดที่ 5

 

 

หมายเหตุ : รายชื่อที่ประกาศนี้เป็นรายชื่อที่ธนาคารโอนเงินค่าเล่าเรียนให้กับมหาวิทยาลัยแล้ว เมื่อมหาวิทยาลัยดำเนินการโอนเงินคืนให้กับนักศึกษา (กรณีนักศึกษาที่สำรองจ่ายค่าเล่าเรียน) จะมีประกาศประชาสัมพันธ์ให้นักศึกษาทราบอีกครั้ง

ผู้เผยแพร่ Admin-I
อ่าน 415 ครั้ง