งานทุนและแนะแนว
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

รายชื่อนักศึกษาผู้กู้ยืมกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ที่ธนาคารดำเนินการโอนเงินค่าเล่าเรียนนักศึกษาให้สถานศึกษาเรียบร้อยเเล้ว ทุนกู้ยืมฯ ลักษณะที่ 1 (งวดที่ 15-18) ทุนกู้ยืมฯ ลักษณะที่ 2 (งวดที่ 12-13) และลักษณะที่ 3 (งวดที่ 4)

ประชาสัมพันธ์ รายชื่อนักศึกษาผู้กู้ยืมกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา
ที่ธนาคารดำเนินการโอนเงินค่าเล่าเรียนนักศึกษาให้สถานศึกษาเรียบร้อยเเล้ว

ทุนกู้ยืมฯ ลักษณะที่ 1 (งวดที่ 15-17) ทุนกู้ยืมฯ ลักษณะที่ 2 (งวดที่ 12-13 )  และลักษณะที่ 3 (งวดที่ 4)

         ผู้กู้ยืมรายใหม่ รายเก่าย้ายสถานศึกษา และกลุ่มผู้กู้ยืมรายเก่าไม่ย้ายสถานศึกษา

​ประจำภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2564

 

ผู้กู้ยืมลักษณะที่ 1

ธนาคารกรุงไทย งวดที่ 15,17

ธนาคารอิสลาม งวดที่ 16,18

ผู้กู้ยืมลักษณะที่ 2 

ธนาคารอิสาม งวดที่ 12

ธนาคารกรุงไทย งวดที่ 13

ผู้กู้ยืมลักษณะที่ 3 

ธนาคารกรุงไทย งวดที่ 4

 

 

 

หมายเหตุ : รายชื่อที่ประกาศนี้เป็นรายชื่อที่ธนาคารโอนเงินค่าเล่าเรียนให้กับมหาวิทยาลัยแล้ว เมื่อมหาวิทยาลัยดำเนินการโอนเงินคืนให้กับนักศึกษา (กรณีนักศึกษาที่สำรองจ่ายค่าเล่าเรียน) จะมีประกาศประชาสัมพันธ์ให้นักศึกษาทราบอีกครั้ง

ผู้เผยแพร่ Admin-I
อ่าน 1033 ครั้ง