งานทุนและแนะแนว
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

รายชื่อนักศึกษาผู้กู้ยืมกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ที่ธนาคารดำเนินการโอนเงินค่าเล่าเรียนนักศึกษาให้สถานศึกษาเรียบร้อยเเล้ว ประจำภาคการศึกษาที่ 1/2564 ทุนกู้ยืมฯ ลักษณะที่ 2 (งวดที่ 15) และ​ ประจำภาคการศึกษาที่ 2/ 2564 ทุนกู้ยืมฯ ลักษณะที่ 1 (งวดที่ 3 ) และ ทุนกู้ยืมฯ ลักษณะที่ 2 (งวดที่ 3-4)

ประชาสัมพันธ์ รายชื่อนักศึกษาผู้กู้ยืมกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา
ที่ธนาคารดำเนินการโอนเงินค่าเล่าเรียนนักศึกษาให้สถานศึกษาเรียบร้อยเเล้ว

 ​ประจำภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2564 ทุนกู้ยืมฯ ลักษณะที่ 2 (งวดที่ 15) และ​ ประจำภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2564  ทุนกู้ยืมฯ ลักษณะที่ 1 (งวดที่ 3  )  ทุนกู้ยืมฯ ลักษณะที่ 2 (งวดที่ 3-4 ) 

 

​ประจำภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2564 

ทุนกู้ยืมฯ ลักษณะที่ 2 (งวดที่ 15) 

ผู้กู้ยืมลักษณะที่ 2

ธนาคารกรุงไทย งวดที่ 15

   

 

 

ประจำภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2564 

ทุนกู้ยืมฯ ลักษณะที่ 1 (งวดที่ 3  ) และทุนกู้ยืมฯ ลักษณะที่ 2 (งวดที่ 3-4 ) 

 

ผู้กู้ยืมลักษณะที่ 1

ธนาคารอิสลาม งวดที่ 3

 

 

 

ผู้กู้ยืมลักษณะที่ 2 

ธนาคารกรุงไทย งวดที่ 3

ธนาคารอิสลาม งวดที่ 4

 

หมายเหตุ : รายชื่อที่ประกาศนี้เป็นรายชื่อที่ธนาคารโอนเงินค่าเล่าเรียนให้กับมหาวิทยาลัยแล้ว เมื่อมหาวิทยาลัยดำเนินการโอนเงินคืนให้กับนักศึกษา (กรณีนักศึกษาที่สำรองจ่ายค่าเล่าเรียน) จะมีประกาศประชาสัมพันธ์ให้นักศึกษาทราบอีกครั้ง

ผู้เผยแพร่ Admin-I
อ่าน 725 ครั้ง