งานทุนและแนะแนว
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

การยกเลิกแบบยืนยันการเบิกเงินกู้ยืมเดิม และจัดทำแบบยืนยันการเบิกเงินกู้ยืมฉบับใหม่ ภาคการศึกษาที่ 1/2564 (รายเก่าไม่ย้ายสถานศึกษา)

ประชาสัมพันธ์สำหรับนักศึกษาผู้กู้ยืมกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

เรื่อง การยกเลิกแบบยืนยันการเบิกเงินกู้ยืมเดิม และจัดทำแบบยืนยันการเบิกเงินกู้ยืมฉบับใหม่

(เฉพาะผู้กู้ยืมรายเก่าไม่ย้ายสถานศึกษา)

ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2564

         ตามประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา เลขที่ 840/2564 ลงวันที่ 29 ก.ค. 2564 เรื่อง การลดค่าธรรมเนียมการศึกษา ภาคการศึกษาที่ 1/2564 เพื่อให้นักศึกษาผู้กู้ยืมได้รับสิทธิประโยชน์ตามประกาศการลดค่าธรรมเนียมการศึกษาของมหาวิทยาลัย ขณะเดียวกันเพื่อให้นักศึกษาผู้กู้ยืมบางส่วนอัปเดตข้อมูลการเบิกเงินกู้ยืมในระบบ DSL ที่ยังไม่สมบูรณ์ให้เป็นปัจจุบัน (ปรับข้อมูลกู้ยืมค่าครองชีพจากเดิมระบบแสดงเพียง 4 เดือน ให้เป็น 6 เดือน) โดย ให้นักศึกษา(เฉพาะผู้กู้ยืมรายเก่าไม่ย้ายสถานศึกษา) ทุกคณะ ทุกชั้นปี ภาคปกติ/ภาคกศ.ปช. ดำเนินการในระบบ ดังนี้

1. ให้นักศึกษาผู้กู้ยืมที่จัดทำแบบยืนยันการเบิกเงินกู้ยืมเรียบร้อยแล้ว เข้าไปยกเลิกแบบเบิกเงินกู้ยืมผ่านระบบ DSL ภายในวันที่ 1 – 5 ส.ค. 2564 

 2. ให้นักศึกษาผู้กู้ยืมจัดทำแบบยืนยันการเบิกเงินกู้ยืมฉบับใหม่ผ่านระบบ DSL โดยให้ระบุจำนวนเงินค่าเล่าเรียนตามประกาศการลดค่าธรรมเนียมการศึกษา ภายในวันที่ 11 – 15 ส.ค. 2564

 

ผู้เผยแพร่ Admin-I
อ่าน 1946 ครั้ง