งานทุนและแนะแนว
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

รับสมุดบัญชีธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย (เฉพาะผู้กู้ยืมรายใหม่และรายเก่าย้ายสถานศึกษา) เทอม 1/2565

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
เรื่อง รับสมุดบัญชีธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย
สำหรับนักศึกษาภาคปกติ/ภาคกศ.ปช. ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2565
(เฉพาะผู้กู้ยืมรายใหม่และผู้กู้ยืมรายเก่าย้ายสถานศึกษา)

          สำหรับนักศึกษาผู้กู้ยืมรายใหม่และรายเก่าย้ายสถานศึกษาที่ได้ดำเนินการเปิดบัญชีธนาคารฉบับใหม่สำหรับใช้ประกอบการจัดทำสัญญากู้ยืมเงินกับธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยเมื่อวันที่ 5 สิงหาคม 2565 ที่ผ่านมา ให้มาติดต่อรับสมุดบัญชีตามวันและเวลาดังนี้

ผู้เผยแพร่ Admin-I
อ่าน 266 ครั้ง