งานทุนและแนะแนว
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

แจ้งความคืบหน้าและขั้นตอนการดำเนินการสำหรับนักศึกษาผู้กู้ยืม สำหรับผู้กู้ยืมรายใหม่และรายเก่าย้ายสถานศึกษา ภาคการศึกษาที่ 1/2564

ประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
เรื่อง แจ้งความคืบหน้าและขั้นตอนการดำเนินการสำหรับนักศึกษาผู้กู้ยืมกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา
สำหรับนักศึกษาภาคปกติ/ภาคกศ.ปช. ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2564
(สำหรับผู้กู้ยืมรายใหม่และรายเก่าย้ายสถานศึกษา )

          ตามที่งานทุนและแนะแนว กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ได้ดำเนินการตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารประกอบการกู้ยืมและดำเนินการยืนยันการลงนามเอกสารผ่านระบบให้แก่นักศึกษาผู้กู้ยืมรายใหม่และผู้กู้ยืมรายเก่าย้ายสถานศึกษาเสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้ว จึงขอแจ้งความคืบหน้าและขั้นตอนการดำเนินการสำหรับนักศึกษาผู้กู้ยืมโดยแบ่งออกเป็น 3 กลุ่ม ดังนี้

กลุ่มที่ 1 กลุ่มเอกสารถูกต้องสมบูรณ์ เป็นกลุ่มนักศึกษาผู้กู้ยืมที่ดำเนินการครบทุกขั้นตอนและได้รับการยืนยันการลงนามเอกสารผ่านระบบ รวมทั้ง เอกสารถูกจัดส่งให้แก่ธนาคารเป็นที่เรียบร้อยแล้ว เมื่อธนาคารดำเนินการตรวจสอบเอกสารและเอกสารทั้งหมดถูกต้องครบถ้วน นักศึกษาจะได้รับการโอนเงินค่าครองชีพเดือนถัดไปอย่างต่อเนื่อง (รายละเอียดตามรายชื่อที่แนบ)

กลุ่มที่ 2 กลุ่มเอกสารไม่ถูกต้อง เป็นกลุ่มนักศึกษาผู้กู้ยืมที่ดำเนินการครบทุกขั้นตอนแล้ว แต่เอกสารประกอบการกู้ยืมไม่ถูกต้องและ/หรือมีจุดที่ต้องแก้ไขให้ถูกต้องเพื่อรอดำเนินการจัดส่งให้แก่ธนาคารในลำดับถัดไป ให้นักศึกษากลุ่มที่ 2 ดำเนินการแก้ไขให้ถูกต้องและจัดส่งเอกสารผ่านทางไปรษณีย์ ภายในวันที่ 18 – 20 ตุลาคม 2564 ทั้งนี้ จะพิจารณาเอกสารจากวันที่ประทับตราไปรษณีย์ (รายระเอียดตามรายชื่อที่แนบ)

กลุ่มที่ 3 กลุ่มที่ส่งเอกสารฉบับจริงมายังงานทุนและแนะแนวแต่ไม่ได้ดำเนินการตามขั้นตอนและระยะเวลาที่กำหนด ให้นักศึกษาติดตามข่าวประชาสัมพันธ์วันเวลาให้การดำเนินการจากงานทุนและแนะแนวในลำดับถัดไป (รายละเอียดตามรายชื่อที่แนบ)

ผู้เผยแพร่ Admin-I
อ่าน 2832 ครั้ง