งานทุนและแนะแนว
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

รายชื่อนักศึกษาที่มหาวิทยาลัยได้โอนเงินคืนนักศึกษาและลดหนี้ให้กับนักศึกษาแล้ว ภาคการศึกษาที่ 1/2564 ลักษณะที่ 1 งวดที่ 6-11 ลักษณะที่ 2 งวดที่ 3-6 และลักษณะที่ 3 งวดที่ 3

ตรวจสอบรายชื่อนักศึกษาที่มหาวิทยาลัยได้โอนเงินคืนให้กับนักศึกษากรณีที่สำรองจ่ายค่าเล่าเรียน ประจำภาคการศึกษาที่ 1/2564 

1.รายชื่อนักศึกษาที่สำรองจ่ายค่าเล่าเรียน และมหาวิทยาลัยได้โอนเงินคืนนักศึกษาแล้ว

 1.1 กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (ลักษณะที่ 1) งวดที่ 6-11

 1.2 กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (ลักษณะที่ 2) งวดที่ 3-6

 1.3 กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (ลักษณะที่ 3)งวดที่ 3

      - นักศึกษากองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา(ลักษณะที่ 1 ลักษณะที่ 2 และ ลักษณะที่ 3)ที่กู้ยืมทุนฯ กับธนาคารอิสลามทางธนาคารจะหักค่าธรรมเนียม 15 บาท และธนาคารกรุงไทยทางธนาคารจะหักค่าธรรมเนียม 8 บาท

                                                                                        

ผู้กู้ยืมลักษณะที่ 1

ธนาคารอิสลาม งวดที่ 6,8,11

ธนาคารกรุงไทย งวดที่ 9-10

 

 

ผู้กู้ยืมลักษณะที่ 2

ธนาคารอิสลาม งวดที่ 3,5

ธนาคารกรุงไทย งวดที่ 2

 

 

ผู้กู้ยืมลักษณะที่ 3

ธนาคารอิสลาม งวดที่ 3

 

2.รายชื่อนักศึกษาที่ทางมหาวิทยาลัยนำเงินคืนให้กับกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาเพื่อลดยอดหนี้ให้กับที่ได้รับยกเว้นค่าธรรมเนียมการศึกษาเนื่องจากสร้างชื่อเสียงให้แก่มหาวิทยาลัย,นักศึกษาที่ลาออก ประจำภาคการศึกษาที่ 1/2564

   2.1 กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา(ลักษณะที่ 1 งวดที่ 2,5-6 และลักษณะที่ 2 งวดที่ 6,8) 

 ลักษณะที่ 1 

 

งวดที่ 2,5,9

 

 

 

 ลักษณะที่ 2

 

งวดที่ 6,8

 

 

 

ผู้เผยแพร่ Admin-I
อ่าน 1282 ครั้ง