งานทุนและแนะแนว
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

รายชื่อนักศึกษาที่สำรองจ่ายค่าเทอม,ได้รับยกเว้นค่าเทอม นักศึกษาที่ลาพักการศึกษาและนักศึกษาที่ลาออก ที่มหาวิทยาลัยได้โอนเงินคืนและลดหนี้ให้กับนักศึกษาแล้ว 2/2562

ตรวจสอบรายชื่อนักศึกษาที่สำรองจ่ายค่าเทอม,ได้รับยกเว้นค่าเทอมเนื่องจากสร้างชื่อเสียงให้มหาลัย, นักศึกษาที่ลาพักการศึกษา และนักศึกษาที่ลาออก ที่มหาวิทยาลัยได้โอนเงินคืนและลดหนี้ให้กับนักศึกษาแล้ว ประจำภาคการศึกษาที่ 2/2562 

1.รายชื่อนักศึกษาที่สำรองจ่ายค่าเทอม และมหาวิทยาลัยได้โอนเงินคืนนักศึกษาแล้ว

 1.1 กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (ลักษณะที่ 1) งวดที่ 1-2,5-7

-นักศึกษากองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (ลักษณะที่ 1และ ลักษณะที่ 2 ) ที่กู้ยืมทุนฯ กับธนาคารอิสลามทางธนาคารจะหักค่าธรรมเนียม 15 บาท  

ลักษณะที่ 1 

ธนาคารอิสลาม งวดที่ 2,5-7

 

2.รายชื่อนักศึกษาที่ทางมหาวิทยาลัยลดหนี้ในระบบกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาที่ได้รับยกเว้นค่าธรรมเนียมการศึกษาเนื่องจากสร้างชื่อเสียงให้แก่มหาวิทยาลัย,นักศึกษาที่ลาพักการศึกษา และนักศึกษาที่ลาออก ประจำภาคการศึกษาที่ 2/2562

2.1 กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (ลักษณะที่ 1)  งวดที่ 2,5-6 และ (ลักษณะที่ 2) งวดที่ 1

- ลดหนี้ในระบบให้กับนักศึกษากองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (ลักษณะที่ 1) และ (ลักษณะที่2) ธนาคารจะหักค่าธรรมเนียม 10 บาท

ธนาคารอิสลาม

ลักษณะที่ 1 งวดที่ 2,5-6

ลักษณะที่ 2 งวดที่ 1

 

 

ผู้เผยแพร่ Admin-I
อ่าน 1239 ครั้ง