งานทุนและแนะแนว
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

ขั้นตอน/ปฏิทินการดำเนินการกู้ยืมกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ภาคปกติ/ภาคกศ.ปช. ภาคการศึกษาที่ 1/2565 (ฉบับที่ 7) (รายใหม่และรายเก่าย้ายสถานศึกษา)

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
เรื่อง ขั้นตอนการดำเนินการกู้ยืม/ปฏิทินการดำเนินการกู้ยืมกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา
สำหรับนักศึกษาภาคปกติ/ภาคกศ.ปช. ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2565
(เฉพาะผู้กู้ยืมรายใหม่และผู้กู้ยืมรายเก่าย้ายสถานศึกษา)

(ฉบับที่ 7)

          ตามที่ นักศึกษาผู้กู้ยืมเงินกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (ผู้กู้ยืมรายใหม่และรายเก่าย้ายสถานศึกษา) ได้ดำเนินการยื่นคำขอกู้ยืมผ่านระบบ (Digital Student Loan Fund System : DSL) ตามประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ฉบับที่ 5 เลขที่ 1330/2565 ลงวันที่ 2 กันยายน 2565 และ ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ฉบับที่ 6 เลขที่ 1377 ลงวันที่ 12 กันยายน 2565 ที่ได้รับพิจารณาอนุมัติให้กู้ยืมเงินจากกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาแล้วนั้น ดังนั้น เพื่อให้นักศึกษาผู้กู้ยืมที่ได้รับอนุมัติการให้กู้ยืมเงินดำเนินการตามขั้นตอนได้อย่างถูกต้องแล้วเสร็จ และเป็นไปตามระเบียบของกองทุนฯ จึงให้นักศึกษาดำเนินการตามรายละเอียดขั้นตอน วัน เวลา ดังเอกสารที่แนบท้ายมาพร้อมประกาศฉบับนี้

ผู้เผยแพร่ Admin-I
อ่าน 2624 ครั้ง