งานทุนและแนะแนว
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

แนวปฏิบัติการกู้ยืมเงินกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2563 (รายใหม่และรายเก่าย้ายสถานศึกษา)

ประกาศ แนวปฏิบัติการกู้ยืมเงินกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2563
(สำหรับผู้กู้ยืมรายใหม่และรายเก่าย้ายสถานศึกษา) 


          ด้วยงานทุนและแนะแนว กองพัฒนานักศึกษา จะต้องดำเนินงานตามภารกิจที่เกี่ยวข้องสอดคล้องกับการให้กู้ยืมจากกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (สำหรับผู้กู้ยืมรายใหม่ และผู้กู้ยืมรายเก่าย้ายสถานศึกษา) ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2563 นั้น เพื่อเป็นการเตรียมการคัดกรองตรวจสอบคุณสมบัติของนักศึกษาที่มีความประสงค์กู้ยืมเงิน และให้การดำเนินการเป็นไปด้วยความเรียบร้อย และถูกต้องตามระเบียบ ครบถ้วนตามกระบวนการให้กู้ยืมเงินของกองทุนฯ และเกิดผลดีต่อตัวนักศึกษาที่ประสงค์กู้ยืม ดังนั้น ่งานทุนและแนะแนว กองพัฒนานักศึกษา จึงกำหนดแนวปฏิบัติ รายละเอียดตามเอกสารด้านล่างนี้ ผู้เผยแพร่ Admin-I
อ่าน 10674 ครั้ง