งานทุนและแนะแนว
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

ประชุมชี้แจงก่อนทำสัญญากู้ยืมเงินจากองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ภาคการศึกษาที่ 1/2562 (รายใหม่และรายเก่าย้ายสถานศึกษา)

ประกาศ ประชุมชี้แจงก่อนทำสัญญากู้ยืมเงินจากองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา
ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2562 ภาคปกติและภาคกศ.ปช.

(สำหรับผู้กู้ยืมรายใหม่ และรายเก่าย้ายสถานศึกษา)


          ด้วย งานทุนและแนะแนว กองพัฒนานักศึกษา ได้เล็งเห็นความสำคัญในกระบวนการกู้ยืมของนักศึกษากับกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา โดยนักศึกษายังขาดความเข้าใจในกระบวนการ และหรือเพื่อให้นักศึกษาดำเนินการได้ถูกต้องตามระเบียบของกองทุนฯ และสอดคล้องกับพระราชบัญญัติ ปี พ.ศ. 2560 ที่ประกาศใช้ในปัจจุบัน ในการนี้ เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปตามระเบียบของกองทุนฯ และเกิดผลดีต่อตัวนักศึกษาที่กู้ยืม งานทุนและแนะแนว กองพัฒนานักศึกษา (สำหรับผู้กู้ยืมรายใหม่ และรายเก่าย้ายสถานศึกษา)


ผู้เผยแพร่ Admin-II
อ่าน 259 ครั้ง