งานทุนและแนะแนว
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

รายชื่อนักศึกษาที่มหาวิทยาลัยได้โอนเงินคืนนักศึกษาแล้ว กรณีที่นักศึกษาสำรองจ่ายค่าเล่าเรียน ภาคการศึกษาที่ 1/2564 ลักษณะที่ 1 งวดที่ 22-24 ลักษณะที่ 2 งวดที่ 16-17 และภาคการศึกษาที่ 2/2564 ลักษณะที่ 1 งวดที่ 4-6 ลักษณะที่ 2 งวดที่ 6-7 และลักษณะที่ 3 งวดที่ 4

ตรวจสอบรายชื่อนักศึกษาที่มหาวิทยาลัยได้โอนเงินคืนให้กับนักศึกษากรณีที่สำรองจ่ายค่าเล่าเรียน ประจำภาคการศึกษาที่ 1/2564 และภาคการศึกษาที่ 2/2564

1.รายชื่อนักศึกษาที่สำรองจ่ายค่าเล่าเรียน และมหาวิทยาลัยได้โอนเงินคืนนักศึกษาแล้ว

 1.1 กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (ลักษณะที่ 1)ภาคการศึกษาที่ 1/2564 งวดที่ 22-24 และภาคการศึกษาที่ 2/2564 งวดที่ 4-6 

 1.2 กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (ลักษณะที่ 2) ภาคการศึกษาที่ 1/2564 งวดที่ 16-17 และภาคการศึกษาที่ 2/2564 งวดที่ 6-7 

 1.3 กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (ลักษณะที่ 3)ภาคการศึกษาที่ 2/2564 งวดที่ 4

      - นักศึกษากองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา(ลักษณะที่ 1 ลักษณะที่ 2 และลักษณะที่ 3)ที่กู้ยืมทุนฯ กับธนาคารอิสลามทางธนาคารจะหักค่าธรรมเนียม 15 บาท และธนาคารกรุงไทยทางธนาคารจะหักค่าธรรมเนียม 8 บาท

                                                                                                   ภาคการศึกษาที่ 1/2564 

ผู้กู้ยืมลักษณะที่ 1

ธนาคารกรุงไทย งวดที่ 22--24

 

 

 

ผู้กู้ยืมลักษณะที่ 2

    ธนาคารกรุงไทย งวดที่ 16-17

 

 
                                                                                                        ภาคการศึกษาที่ 2/2564 
 

ผู้กู้ยืมลักษณะที่ 1

     ธนาคารกรุงไทย งวดที่ 5-6 

         ธนาคารอิสลาม งวดที่ 4

ผู้กู้ยืมลักษณะที่ 2

    ธนาคารกรุงไทย งวดที่ 6-7

 

 

 

ผู้กู้ยืมลักษณะที่ 3

         ธนาคารกรุงไทย งวดที่ 4

 

 

 

ผู้เผยแพร่ Admin-I
อ่าน 832 ครั้ง