งานทุนและแนะแนว
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

ประชาสัมพันธ์งานทุนและแนะแนว มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ได้โอนเงินคืนให้กับนักศึกษาหรือบุคคลที่โอนเงินเข้ามาผิดบัญชีแล้ว

ด้วย งานทุนและแนะแนว กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ดำเนินการตรวจสอบยอดเงินของบัญชีกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา บัญชีเลขที่ 030-X-XXXXX-9 ธนาคารอิสลามฯ สาขานครราชสีมา และบัญชีกองทุนกู้ยืมการศึกษาราชภัฏ นครราชสีมา บัญชีเลขที่ 301-X-XXXXX-9 ธนาคารกรุงไทย สาขานครราชสีมา ซึ่งบัญชีดังกล่าวนี้ เป็นบัญชีรับโอนเงินเฉพาะค่าเทอมของนักศึกษากองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา เท่านั้น จากการตรวจสอบพบว่ามีการโอนเงินเข้ามายังบัญชีดังกล่าวนี้ โดยไม่เกี่ยวข้องกับเงินค่าเทอมของนักศึกษงานทุนและแนะแนว มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ได้โอนเงินคืนให้กับนักศึกษาหรือบุคคลที่โอนเงินเข้ามาผิดบัญชีแล้ว ในวันที่ 15 มิถุนายน 2566 และวันที่ 22 มิถุนายน 2566 

 

                                               รายละเอียดที่โอนเข้าบัญชีกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ธนาคารอิสลาม

 

                                              รายละเอียดที่โอนเงินเข้าบัญชีกองทุนกู้ยืมการศึกษาราชภัฏ นครราชสีมา ธนาคารกรุงไทย

 

ผู้เผยแพร่ Admin-I
อ่าน 1100 ครั้ง