งานทุนและแนะแนว
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

รายชื่อนักศึกษาผู้กู้ยืมกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ที่ธนาคารดำเนินการโอนเงินค่าเล่าเรียนนักศึกษาให้สถานศึกษาเรียบร้อยเเล้ว ประจำภาคการศึกษาที่ 2/2566 ทุนกู้ยืมฯ ลักษณะที่ 1 (งวดที่ 5-6) ทุนกู้ยืมฯ ลักษณะที่ 2 (งวดที่6-7) และทุนกู้ยืมฯ ลักษณะที่ 3 (งวดที่ 3)

ประชาสัมพันธ์ รายชื่อนักศึกษาผู้กู้ยืมกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา
ที่ธนาคารดำเนินการโอนเงินค่าเล่าเรียนนักศึกษาให้สถานศึกษาเรียบร้อยเเล้ว

ทุนกู้ยืมฯ ลักษณะที่ 1 (งวดที่ 5-6) ทุนกู้ยืมฯ ลักษณะที่ 2 (งวดที่ 6-7) และ ทุนกู้ยืมฯ ลักษณะที่ 3 (งวดที่ 3) 

​ประจำภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2566

ผู้กู้ยืมลักษณะที่ 1

ธนาคารกรุงไทย งวดที่ 5

ธนาคารอิสลาม งวดที่ 6

 

ผู้กู้ยืมลักษณะที่ 2 

ธนาคารอิสลาม งวดที่ 6

ธนาคารอิสลาม งวดที่ 7

 

 ธนาคารกรุงไทย งวดที่ 3      

 

 

หมายเหตุ : รายชื่อที่ประกาศนี้เป็นรายชื่อที่ธนาคารโอนเงินค่าเล่าเรียนให้กับมหาวิทยาลัยแล้ว เมื่อมหาวิทยาลัยดำเนินการโอนเงินคืนให้กับนักศึกษา (กรณีนักศึกษาที่สำรองจ่ายค่าเล่าเรียน) จะมีประกาศประชาสัมพันธ์ให้นักศึกษาทราบอีกครั้ง

ผู้เผยแพร่ Admin-I
อ่าน 1021 ครั้ง