งานทุนและแนะแนว
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

แจ้งความคืบหน้าและขั้นตอนการดำเนินการสำหรับนักศึกษาผู้กู้ยืม (ทุกลักษณะทุกราย) ประจำภาคการศึกษาที่ 2/2564

ประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
เรื่อง แจ้งความคืบหน้าและขั้นตอนการดำเนินการสำหรับนักศึกษาผู้กู้ยืม
 ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2564
(สำหรับผู้กู้ยืมทุกลักษณะทุกราย)

          ตามที่งานทุนและแนะแนว กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ได้ดำเนินการตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารประกอบการกู้ยืมและดำเนินการยืนยันการลงนามเอกสารผ่านระบบให้แก่นักศึกษาผู้กู้ยืมกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาเสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้ว จึงขอแจ้งความคืบหน้าและขั้นตอนการดำเนินการสำหรับนักศึกษาผู้กู้ยืมโดยแบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม ดังนี้

กลุ่มที่ 1 กลุ่มเอกสารถูกต้องสมบูรณ์ กลุ่มนักศึกษาผู้กู้ยืมที่ดำเนินการครบทุกขั้นตอนและได้รับการยืนยันการลงนามเอกสารผ่านระบบ รวมทั้ง เอกสารถูกจัดส่งให้แก่ธนาคารเป็นที่เรียบร้อยแล้ว เมื่อธนาคารดำเนินการตรวจสอบเอกสารและเอกสารทั้งหมดถูกต้องครบถ้วน นักศึกษาจะได้รับการโอนเงินค่าครองชีพเดือนถัดไปอย่างต่อเนื่อง (รายละเอียดตามรายชื่อที่แนบ)

กลุ่มที่ 2 กลุ่มเอกสารไม่ถูกต้อง กลุ่มนักศึกษาผู้กู้ยืมที่ดำเนินการครบทุกขั้นตอนแล้ว แต่เอกสารแบบยืนยันการเบิกเงินกู้ยืมและ/หรือ เอกสารประกอบการกู้ยืมไม่ถูกต้อง มีจุดที่ต้องแก้ไขรอดำเนินการจัดส่งให้แก่ธนาคารในลำดับถัดไป ซึ่งนักศึกษาจะต้องดำเนินการแก้ไขให้ถูกต้องและจัดส่งเอกสารผ่านทางไปรษณีย์ ภายในวันที่ 1 – 6 มีนาคม 2565 ทั้งนี้ จะพิจารณาเอกสารจากวันที่ประทับตราไปรษณีย์ (รายละเอียดตามรายชื่อที่แนบ)

กลุ่มที่ 1 กลุ่มเอกสารถูกต้องสมบูรณ์ (คลิกด้านล่างเพื่อตรวจสอบรายชื่อ) 
       

 

กลุ่มที่ 2 กลุ่มเอกสารไม่ถูกต้อง (คลิกด้านล่างเพื่อตรวจสอบรายชื่อ)

       

 

ผู้เผยแพร่ Admin-I
อ่าน 3992 ครั้ง