งานทุนและแนะแนว
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

รายชื่อนักศึกษาผู้ที่ได้รับอนุมัติกู้ยืมจากกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา 1/2563 รายใหม่ รายเก่าย้ายสถานศึกษา และรายเก่าไม่ย้ายสถานศึกษา (รอบขยายระยะเวลาดำเนินการเพิ่มเติม)

​ประกาศ รายชื่อนักศึกษาผู้ที่ได้รับอนุมัติกู้ยืมจากกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา
ลักษณะที่ 1 และลักษณะที่ 2 ทุกคณะ ทุกชั้นปี ภาคปกติ/กศ.ปช.
สำหรับผู้กู้ยืมรายใหม่ รายเก่าย้ายสถานศึกษา และรายเก่าไม่ย้ายสถานศึกษา
(รอบขยายระยะเวลาดำเนินการเพิ่มเติม)


      นักศึกษาผู้กู้ยืมรายใหม่ รายเก่าย้ายสถานศึกษา และรายเก่าไม่ย้ายสถานศึกษา ที่ได้ดำเนินการส่งเอกสารเพื่อตรวจสอบคุณสมบัติและมีสถานะเสร็จสมบูรณ์ ให้นักศึกษาผู้กู้ยืมกลุ่มดังกล่าวที่มีรายชื่อตามประกาศนี้สามารถดำเนินการตามปฏิทินขั้นตอนการกู้ยืม และให้ดำเนินการภายในระยะเวลาที่กำหนดตามปฏิทินขั้นตอนการกู้ยืม (รอบขยายระยะเวลาดำเนินการเพิ่มเติม) อ่านรายละเอียดปฏิทินขั้นตอนการกู้ยืมที่ประกาศมหาวิทยาลัย เลขที่ 0539/2563 ลงวันที่ 17 ส.ค 2563


ผู้กู้ยืมรายใหม่ ลักษณะที่ 1 (กยศ.เดิม)
ทุกชั้นปี ภาคปกติ/กศ.ปช.
ผู้กู้ยืมรายเก่าย้ายสถานศึกษา ลักษณะที่ 1 (กยศ.เดิม)
ทุกชั้นปี ภาคปกติ/กศ.ปช.

                                      
                                    


ผู้กู้ยืมรายเก่าย้ายไม่สถานศึกษา ลักษณะที่ 1 (กยศ.เดิม)
ทุกชั้นปี ภาคปกติ/กศ.ปช.

                                                                                                                                       
                                                                                                                                       
                                                                                                                                       
                                                                                                                                       


 

ผู้เผยแพร่ Admin-I
อ่าน 2421 ครั้ง