งานทุนและแนะแนว
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

ขั้นตอนการดำเนินการกู้ยืม/ปฏิทินการให้บริการกู้ยืมเงินจากกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา 1/2563 (ฉบับเพิ่มเติม) (รายเก่าไม่ย้ายสถานศึกษา)

ขั้นตอนการดำเนินการกู้ยืม/ปฏิทินการให้บริการกู้ยืมเงินจากกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา
สำหรับภาคปกติ/ภาคกศ.ปช. ทุกคณะ ทุกชั้นปี ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2563
(สำหรับผู้กู้ยืมรายเก่าไม่ย้ายสถานศึกษา)

(ฉบับเพิ่มเติม)


              ตามที่งานทุนและแนะแนว กองพัฒนานักศึกษา ได้ประกาศขั้นตอนการดำเนินการกู้ยืม/ปฏิทินการให้บริการกู้ยืมเงินจากกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ตามประกาศเลขที่ 272/2563 ลงวันที่ 12 พฤษภาคม 2563 ที่ผ่านมานั้น งานทุนและแนะแนว กองพัฒนานักศึกษา จำเป็นต้องเปลี่ยนแปลงรายละเอียดในส่วนของ ขั้นตอนที่ 3 นักศึกษาลงนามแบบยืนยันค่าเล่าเรียนและค่าครองชีพ/พร้อมนำส่งเอกสาร เพื่อให้การดำเนินการเป็นไปด้วยความรวดเร็วและสอดคล้องตามปฏิทินการดำเนินงานของกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่าสายพันธุ์ใหม่ (โควิด-19) โดยมีรายละเอียดการเปลี่ยนแปลงและวิธีการจัดส่งเอกสารตามรายละเอียดดังนี้วิธีการจัดส่งเอกสารแบบยืนยันและเอกสารประกอบการกู้ยืม

ส่งเอกสารผ่านทางไปรษณีย์แบบส่งด่วนพิเศษ (EMS) โดยส่งภายในวันที่ 22 - 30 มิถุนายน 2563
ทั้งนี้ งานทุนและแนะแนวจะพิจารณาจากวันที่ประทับตราของไปรษณีย์ และระบุที่อยู่ผู้รับ ดังนี้

ตัวอย่างช่องทางการส่งไปรษณีย์ผ่านบริษัทบริการส่งเอกสารต่าง ๆ ในประเทศไทย


ผู้เผยแพร่ Admin-II
อ่าน 10488 ครั้ง