งานทุนและแนะแนว
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

รายชื่อนักศึกษาที่มหาวิทยาลัยได้นำเงินคืนกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา เพื่อลดหนี้ให้กับนักศึกษาแล้ว ภาคการศึกษาที่ 1/2566 ลักษณะที่ 1 งวดที่ 1-3,12-14 ลักษณะที่ 2 งวดที่ 1,8,14

ตรวจสอบรายชื่อนักศึกษาที่ทางมหาวิทยาลัยนำเงินคืนให้กับกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาเพื่อลดยอดหนี้ให้กับนักศึกษาที่ได้รับยกเว้นค่าธรรมเนียมการศึกษาเนื่องจากสร้างชื่อเสียงให้แก่มหาวิทยาลัย,นักศึกษาที่ลาออก,นักศึกษาที่ลาพักการศึกษา ,นักศึกษาที่สำเร็จการศึกษา และนักศึกษาที่มีเงินค่าลงทะเบียนเรียนส่วนเกิน ประจำภาคการศึกษาที่ 1/2566

     ประจำภาคการศึกษาที่ 1/2566

   (ลักษณะที่ 1 งวดที่ 1-3,12-14)

            

ผู้กู้ยืมลักษณะที่ 1

ธนาคารกรุงไทย งวดที่ 1,3,12

ธนาคารอิสลาม งวดที่ 2,13-14

 

 

(ลักษณะที่ 2 งวดที่ 1,8,14 )

 

ผู้กู้ยืมลักษณะที่ 2

ธนาคารกรุงไทย งวดที่ 1

ธนาคารอิสลาม งวดที่ 8,14

 

ผู้เผยแพร่ Admin-I
อ่าน 1149 ครั้ง