งานทุนและแนะแนว
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

รายชื่อนักศึกษาผู้กู้ยืมกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา กลุ่มผู้กู้ยืมรายเก่าไม่ย้ายสถานศึกษา รายใหม่และรายเก่าย้ายสถานศึกษา ที่ธนาคารดำเนินการโอนเงินค่าเล่าเรียนนักศึกษาให้สถานศึกษาเรียบร้อยเเล้ว ประจำภาคการศึกษาที่ 1/2566 ทุนกู้ยืมฯ ลักษณะที่ 1 (งวดที่ 15-16) ทุนกู้ยืมฯ ลักษณะที่ 2 (งวดที่ 11-12) และทุนกู้ยืมฯ ลักษณะที่ 3 (งวดที่ 5)

ประชาสัมพันธ์ รายชื่อนักศึกษาผู้กู้ยืมกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา
ที่ธนาคารดำเนินการโอนเงินค่าเล่าเรียนนักศึกษาให้สถานศึกษาเรียบร้อยเเล้ว

ทุนกู้ยืมฯ ลักษณะที่ 1 (งวดที่ 15-16) ทุนกู้ยืมฯ ลักษณะที่ 2 (งวดที่ 11-12) และ ทุนกู้ยืมฯ ลักษณะที่ 3 (งวดที่ 5) 

       กลุ่มผู้กู้ยืมรายเก่าไม่ย้ายสถานศึกษา,รายใหม่ และรายเก่าย้ายสถานศึกษา

​ประจำภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2566

ผู้กู้ยืมลักษณะที่ 1

ธนาคารอิสลาม งวดที่ 15

ธนาคารกรุงไทย งวดที่ 16

 

 

ผู้กู้ยืมลักษณะที่ 2 

ธนาคารอิสลาม งวดที่ 11

ธนาคารกรุงไทยงวดที่ 12

 

 ธนาคารกรุงไทย งวดที่ 5      

 

 

 

หมายเหตุ : รายชื่อที่ประกาศนี้เป็นรายชื่อที่ธนาคารโอนเงินค่าเล่าเรียนให้กับมหาวิทยาลัยแล้ว เมื่อมหาวิทยาลัยดำเนินการโอนเงินคืนให้กับนักศึกษา (กรณีนักศึกษาที่สำรองจ่ายค่าเล่าเรียน) จะมีประกาศประชาสัมพันธ์ให้นักศึกษาทราบอีกครั้ง

ผู้เผยแพร่ Admin-I
อ่าน 2141 ครั้ง