งานทุนและแนะแนว
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

รายชื่อนักศึกษาที่ทางมหาวิทยาลัยนำเงินคืนให้กับกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาเพื่อลดยอดหนี้ให้กับนักศึกษา ประจำภาคการศึกษาที่ 2/2566

ตรวจสอบรายชื่อนักศึกษาที่ทางมหาวิทยาลัยนำเงินคืนให้กับกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาเพื่อลดยอดหนี้ให้กับนักศึกษา เนื่องจากเป็นเงินค่าลงทะเบียนเรียนส่วนเกินของนักศึกษาที่ได้รับทุนการศึกษา นักศึกษาที่ได้รับยกเว้นค่าธรรมเนียมการศึกษา กรณีที่สร้างชื่อเสียงให้กับมหาวิทยาลัย และนักศึกษาที่ลาออก ประจำภาคการศึกษาที่ 2/2566

     กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา(ลักษณะที่ 1 งวดที่ 1-2 และลักษณะที่ 2 งวดที่ 1-2,4) 

 ลักษณะที่ 1 

 

ธ.กรุงไทย งวดที่ 1

 

ธ.อิสลาม งวดที่ 2,4

 

 ลักษณะที่ 2

 

ธ.อิสลาม งวดที่ 1

 

ธ.กรุงไทย งวดที่ 2

 

 

 

 

ผู้เผยแพร่ Admin-I
อ่าน 1016 ครั้ง