งานทุนและแนะแนว
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

แนวปฏิบัติการกู้ยืมเงินจากกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (รอบขยายระยะเวลาดำเนินการเพิ่มเติม)

ประกาศ แนวปฏิบัติการกู้ยืมเงินจากกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา
ภาคปกติ/ภาคกศ.ปช. ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2563
(สำหรับผู้กู้ยืมรายใหม่ รายเก่าย้ายสถานศึกษา และรายเก่าไม่ย้ายสถานศึกษา)
รอบขยายระยะเวลาดำเนินการเพิ่มเติม


          ด้วยงานทุนและแนะแนว กองพัฒนานักศึกษา ได้ดำเนินการขยายระยะเวลาเพิ่มเติมให้นักศึกษา ที่ดำเนินการไม่แล้วเสร็จตามขั้นตอนกำหนดการระยะเวลาของปฏิทินการให้กู้ยืมเงินจากกองทุนเงินให้กู้เพื่อการศึกษาในรอบที่ผ่านมา ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2563 (สำหรับผู้กู้ยืมรายใหม่ ผู้กู้ยืมรายเก่าย้ายสถานศึกษา และผู้กู้ยืมรายเก่าไม่ย้ายสถานศึกษา) นั้น บัดนี้ งานทุนและแนะแนว กองพัฒนานักศึกษาจึงกำหนดขั้นตอนการดำเนินการให้กับนักศึกษาได้ปฏิบัติตามขั้นตอนให้ถูกต้องครบถ้วนตามระเบียบของกองทุนฯ ดังปฏิทินรอบขยายระยะเวลาที่แนบมาพร้อมนี้ 

ผู้เผยแพร่ Admin-I
อ่าน 3816 ครั้ง