งานทุนและแนะแนว
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

ขั้นตอนการลงนามแบบยืนยันการเบิกเงินกู้ยืมและส่งเอกสารประกอบการกู้ยืม ภาคการศึกษาที่ 1/2564 (รายเก่าไม่ย้ายสถานศึกษา)

ขั้นตอนลงนามแบบยืนยันการเบิกเงินกู้ยืมและส่งเอกสารประกอบ กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา
สำหรับภาคปกติ/ภาคกศ.ปช. ทุกคณะ ทุกชั้นปี ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2564
(สำหรับผู้กู้ยืมรายเก่าไม่ย้ายสถานศึกษา)

ตัวอย่างเอกสารแบบยืนยันการเบิกเงินกู้ยืม ,เอกสารประกอบการกู้ยืม และช่องทางในการจัดส่งเอกสาร

        

 

 รายชื่อและลำดับการส่งเอกสารแบบยืนยันการเบิกเงินกู้ยืมและเอกสารประกอบการกู้ยืม

กยศ. ลักษณะที่ 1
ทุกชั้นปี ภาคปกติ


กยศ. ลักษณะที่ 2
​ทุกชั้นปี ภาคปกติ


กยศ. ลักษณะที่ 1 และลักษณะที่ 2
ทุกคณะ ทุก ชั้นปี ภาคกศ.ปช.

ผู้เผยแพร่ Admin-I
อ่าน 11870 ครั้ง