งานทุนและแนะแนว
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

รายชื่อนักศึกษาที่มหาวิทยาลัยได้นำเงินลดหนี้ให้กับนักศึกษาแล้ว ภาคการศึกษาที่ 1/2564 ลักษณะที่ 1 งวดที่ 25 และภาคการศึกษาที่ 2/2564 ลักษณะที่ 1 งวดที่ 2,5,8 และลักษณะที่ 2 งวดที่ 3,6

ตรวจสอบรายชื่อนักศึกษาที่ทางมหาวิทยาลัยนำเงินคืนให้กับกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาเพื่อลดยอดหนี้ให้กับนักศึกษาที่ได้รับยกเว้นค่าธรรมเนียมการศึกษาเนื่องจากสร้างชื่อเสียงให้แก่มหาวิทยาลัย,นักศึกษาที่ลาออก และนักศึกษาที่มีเงินค่าลงทะเบียนเรียนส่วนเกิน ประจำภาคการศึกษาที่ 1/2564 และ 2/2564

                ประจำภาคการศึกษาที่ 1/2564 (ลักษณะที่ 1 งวดที่ 25 )

            

ผู้กู้ยืมลักษณะที่ 1

ธนาคารกรุงไทย งวดที่ 25

 

 

 

 ประจำภาคการศึกษาที่ 2/2564 

(ลักษณะที่ 1 งวดที่ 2,5,8 )

 

ผู้กู้ยืมลักษณะที่ 2

ธนาคารอิสลาม งวดที่ 2

ธนาคารกรุงไทย งวดที่ 5,8

 

 

(ลักษณะที่ 2 งวดที่ 3,6 )

ผู้กู้ยืมลักษณะที่ 2

ธนาคารกรุงไทย งวดที่ 3,6

 

 

ผู้เผยแพร่ Admin-I
อ่าน 922 ครั้ง