งานทุนและแนะแนว
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

รายชื่อนักศึกษาผู้กู้ยืมกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา กลุ่มผู้กู้ยืมรายเก่าไม่ย้ายสถานศึกษา รายใหม่และรายเก่าย้ายสถานศึกษา ที่ธนาคารดำเนินการโอนเงินค่าเล่าเรียนนักศึกษาให้สถานศึกษาเรียบร้อยเเล้ว ประจำภาคการศึกษาที่ 1/2566 ทุนกู้ยืมฯ ลักษณะที่ 1 (งวดที่ 14) ทุนกู้ยืมฯ ลักษณะที่ 2 (งวดที่ 10) และทุนกู้ยืมฯ ลักษณะที่ 3 (งวดที่ 4)

ประชาสัมพันธ์ รายชื่อนักศึกษาผู้กู้ยืมกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา
ที่ธนาคารดำเนินการโอนเงินค่าเล่าเรียนนักศึกษาให้สถานศึกษาเรียบร้อยเเล้ว

ทุนกู้ยืมฯ ลักษณะที่ 1 (งวดที่ 14) ทุนกู้ยืมฯ ลักษณะที่ 2 (งวดที่ 10) และ ทุนกู้ยืมฯ ลักษณะที่ 3 (งวดที่ 4)

​ประจำภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2566

ผู้กู้ยืมลักษณะที่ 1

ธนาคารอิสลาม งวดที่ 14

   

 

ผู้กู้ยืมลักษณะที่ 2 

ธนาคารอิสลาม งวดที่ 10

 

 

 

ธนาคารอิสลาม งวดที่ 4                   

 

 

หมายเหตุ : รายชื่อที่ประกาศนี้เป็นรายชื่อที่ธนาคารโอนเงินค่าเล่าเรียนให้กับมหาวิทยาลัยแล้ว เมื่อมหาวิทยาลัยดำเนินการโอนเงินคืนให้กับนักศึกษา (กรณีนักศึกษาที่สำรองจ่ายค่าเล่าเรียน) จะมีประกาศประชาสัมพันธ์ให้นักศึกษาทราบอีกครั้ง

ผู้เผยแพร่ Admin-I
อ่าน 2365 ครั้ง