งานทุนและแนะแนว
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

ขั้นตอนการดำเนินการกู้ยืมและปฏิทินการให้บริการ ทุกคณะ ทุกชั้นปี ภาคปกติ/กศ.ปช. ภาคการศึกษาที่ 2/2562 (รายเก่าไม่ย้ายสถานศึกษา)

ประกาศ ขั้นตอนการดำเนินการกู้ยืมและปฏิทินการให้บริการกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา
ผู้กู้ยืมลักษณะที่ 1 และลักษณะที่ 2 ทุกคณะ ทุกชั้นปี ภาคปกติและภาคกศ.ปช.
ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2562


          ด้วยงานทุนและแนะแนว กองพัฒนานักศึกษา ได้ดำเนินภารกิจที่เกี่ยวกับการให้บริการกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (ผู้กู้ยืมลักษณะที่ 1 และ ผู้กู้ยืมลักษณะที่ 2) ภาคปกติ/ภาคกศ.ปช. ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2562 เป็นไปด้วยความเรียบร้อย และเกิดผลดี งานทุนและแนะแนว กองพัฒนานักศึกษา จึงกำหนดให้นักศึกษาดำเนินการตามขั้นตอนให้ถูกต้องภายในวันและเวลาของปฏิทินการให้บริการสำหรับนักศึกษากองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (ผู้กู้ยืมลักษณะที่ 1 และ ผู้กู้ยืมลักษณะที่ 2) ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2562 ดังนี้


ผู้เผยแพร่ Admin-II
อ่าน 280 ครั้ง