งานทุนและแนะแนว
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

ปฏิทินการดำเนินการกู้ยืมเงินกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา สำหรับนักศึกษาผู้กู้ยืมภาคปกติ/ภาคกศ.ปช. ทุกคณะทุกชั้นปี 2/2563 (ผู้กู้ยืมลักษณะที่ 1 และผู้กู้ยืมลักษณะที่ 2)

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
เรื่อง ขั้นตอนการดำเนินการกู้ยืม/ปฏิทินดำเนินการกู้ยืมกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา

สำหรับนักศึกษาผู้กู้ยืมภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2563 (ภาคปกติ/ภาคกศ.ปช.) ทุกคณะทุกชั้นปี

(ผู้กู้ยืมลักษณะที่ 1 และผู้กู้ยืมลักษณะที่ 2)

 


          ด้วยงานทุนและแนะแนว กองพัฒนานักศึกษา จะต้องดำเนินงานตามภารกิจที่เกี่ยวกับการให้บริการกู้ยืมเงินจากกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2563 นักศึกษาภาคปกติ/ภาคกศ.ปช. ทุกคณะ ทุกชั้นปี นั้น งานทุนและแนะแนว กองพัฒนานักศึกษา จึงกำหนดขั้นตอนให้สอดคล้องกับปฏิบัติของกองทุนฯ เพื่อให้นักศึกษาดำเนินการตามขั้นตอนให้ถูกต้องเป็นไปตามระเบียบของกองทุนฯ และดำเนินการภายใต้กรอบระยะเวลาที่กำหนด ดังนี้

ผู้เผยแพร่ Admin-I
อ่าน 10299 ครั้ง