งานทุนและแนะแนว
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

ขั้นตอนการดำเนินการกู้ยืม/ปฏิทินการดำเนินการกู้ยืมเงิน สำหรับนักศึกษาผู้กู้ยืมภาคปกติ/ภาคกศ.ปช. 2/2563 ผู้กู้ยืมลักษณะที่ 1 และผู้กู้ยืมลักษณะที่ 2 (ฉบับเพิ่มเติม)

ขั้นตอนการดำเนินการกู้ยืม/ปฏิทินการดำเนินการกู้ยืมเงินกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา
สำหรับนักศึกษาผู้กู้ยืมภาคปกติ/ภาคกศ.ปช. ประจำภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2563
ผู้กู้ยืมลักษณะที่ 1 และผู้กู้ยืมลักษณะที่ 2 ทุกคณะทุกชั้นปี
(ฉบับเพิ่มเติม)


          ตามที่งานทุนและแนะแนว กองพัฒนานักศึกษา ได้ประกาศขั้นตอนการดำเนินการกู้ยืม/ปฏิทินการให้บริการกู้ยืมเงินจากกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ที่ผ่านมานั้น งานทุนและแนะแนว กองพัฒนานักศึกษา จำเป็นต้องเปลี่ยนแปลงรายละเอียดในส่วนของ ขั้นตอนที่ 4 นักศึกษาลงนามแบบยืนยันค่าเล่าเรียนและค่าครองชีพ/พร้อมนำส่งเอกสาร เพื่อให้การดำเนินการเป็นไปด้วยความรวดเร็วและสอดคล้องตามปฏิทินการดำเนินงานของกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่าสายพันธุ์ใหม่ (โควิด-19) โดยมีรายละเอียดการเปลี่ยนแปลงและวิธีการจัดส่งเอกสาร ตามรายละเอียดดังนี้


วิธีการจัดส่งเอกสารแบบยืนยันจำนวนเงินกู้ยืมและเอกสารประกอบการกู้ยืม

ส่งเอกสารผ่านทางไปรษณีย์/พัสดุแบบส่งด่วนพิเศษ โดยให้ส่งภายในวันที่ 4 - 12 มกราคม 2564
ทั้งนี้ งานทุนและแนะแนวจะพิจารณาจากวันที่ประทับตราของไปรษณีย์ว่าอยู่ภายในระยะเวลาที่กำหนดหรือไม่

เพื่อป้องกันไม่ให้เอกสารปะปนไปกับเอกสารหน่วยงานอื่น
ให้นักศึกษาจ่าหน้าซอง ระบุที่อยู่ผู้ส่ง-ผู้รับ ดังนี้


 

 

ผู้เผยแพร่ Admin-II
อ่าน 4109 ครั้ง