งานทุนและแนะแนว
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

รายชื่อนักศึกษากลุ่มเอกสารไม่ถูกต้อง (สำหรับผู้กู้ยืมรายเก่าไม่ย้ายสถานศึกษา) ภาคการศึกษาที่ 1/2564

ประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
เรื่อง รายชื่อนักศึกษากลุ่มเอกสารไม่ถูกต้อง
สำหรับนักศึกษาภาคปกติ/ภาคกศ.ปช. ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2564
(สำหรับผู้กู้ยืมรายเก่าไม่ย้ายสถานศึกษา)

 

          ตามที่ งานทุนและแนะแนว กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ได้มีประกาศ ที่ 1189/2564 ลงวันที่ 14 กันยายน 2564 เรื่อง การแจ้งข้อมูลข่าวสารการดำเนินการกู้ยืมเงินกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (สำหรับผู้กู้ยืมยืมรายเก่าไม่ย้ายสถานศึกษา) โดยมีนักศึกษาที่อยู่ในกลุ่มที่ 2 กลุ่มเอกสารไม่ถูกต้อง จากเดิม 158 ราย คงเหลือ 74 ราย ที่ไม่ได้ดำเนินการแก้ไขเอกสาร จึงทำให้ไม่ได้รับเงินค่าครองชีพเดือนที่ 2 ซึ่งปัจจุบันมหาวิทยาลัยได้ดำเนินการจัดส่งเอกสารสำหรับนักศึกษาที่มีเอกสารถูกต้องสมบูรณ์ให้กับธนาคารและธนาคารตรวจสอบเอกสารเรียบร้อยแล้วนักศึกษากลุ่มนี้จะได้รับเงินค่าครองชีพเดือนที่ 2 อย่างต่อเนื่อง โดยประมาณ 2,000 ราย

         ดังนั้น สำหรับนักศึกษาที่ยังไม่ได้แก้ไขเอกสารให้ดำเนินการแก้ไขให้ถูกต้องและจัดส่ง เอกสารผ่านทางไปรษณีย์ ภายในวันที่ 18 – 21 ตุลาคม 2564 ทั้งนี้ จะพิจารณาเอกสารจากวันที่ประทับตราไปรษณีย์

ผู้เผยแพร่ Admin-I
อ่าน 1307 ครั้ง